KSOL ry:n julkilausuma Turussa 4.6.2009

Aistivammaisten ja kielihäiriöisten oppilaiden tukipalvelut tehokkaampaan käyttöön

Perusopetuslain mukaisesti aistivammaiset ja kielihäiriöiset lapset sijoittuvat ensisijaisesti kotikuntiensa kouluihin. Näiden oppilaiden tulee saada ne tukitoimet, jotka auttavat heitä suoriutumaan koulunkäynnistään omien edellytystensä mukaisesti. Myös varhaiskuntoutus ja esiopetus on turvattava. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeus laadukkaaseen oppimiseen on taattava. Kuntien säästöpäätösten ei tulisi koskea erityistä tukea tarvitsevien lasten yksilöllisiä kuntoutus- ja opetuspalveluja. Tämä tulisi huomioida etenkin muuttuvissa tilanteissa esimerkiksi kouluja tai kuntia yhdistettäessä.

Valtion erityiskoulujen ja kuntien välistä yhteistyötä on kehitettävä vammaisten lasten parhaaksi. Vammaisten lasten koulu- ja luokkasijoitusten tulee aina palvella oppilaan etua.

Lähikouluperiaatteen mukaan erityisoppilaiden opetus pyritään järjestämään kunnissa. Kuntien järjestämän erityisopetuksen tukena toimivat valtion erityiskoulut (VALTERI) sekä säätiöpohjaiset erityisammattioppilaitokset. Näihin erityiskouluihin oppilaat hakeutuvat aina yksilöllisin perustein; monivammaisten lasten osuus kasvaa ja opetustyö muuttuu entistä haastavammaksi. Kuntien vaikeissa taloudellisissa tilanteissa välttämättömiä ovat myös VALTERI koulujen ohjaus- ja tukipalvelut, jotka tulee olla kaikkien saatavilla ja joita kuntien tulee aktiivisesti käyttää. VALTERI koulujen palvelut ovat alueellisesti kattavia ja niiden saanti on turvattava oppilaan kotikunnasta riippumatta.

Kuurojen ja Sokeain Opettajain Liitto KSOL ry kuuluu Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ). KSOL ry. piti liittokokoustaan Turussa, Bovallius- ammattiopistolla 4.6.2009.

Arto Ollila, puheenjohtaja KSOL ry.