Valtion erityiskoulujen asiantuntijaa kuultiin eduskunnassa

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto pyysi marraskuussa 2009 kuultavaksi vaikeasti vammaisten koulutuksen asiantuntijana Tervaväylän koulun rehtorin Anne Martikaisen.

Sivistys- ja tiedejaosto pyysi ennakkoon lyhyen kirjallisen kannanoton vuoden 2010 talousarviosta suhteutettuna vammaisten lasten opetukseen Suomessa. Tässä yhteydessä rehtori Martikainen nosti esiin myös valtion erityiskoulujen aseman, tehtävät ja merkityksen. Hän esitteli asian sivistys- ja tiedejaostossa 6.11.2009. Erityisenä huolenaiheena rehtori Martikainen nosti esityksessään muun muassa alueellisen tasa-arvoisuuden toteutumisen, uudistuvan opetuslainsäädännön ja sen mukanaan tuomat muutokset.

"Mitä kotikuntakorvauksesta seuraa valtion erityisoppilaitostyyppistä ratkaisua tarvitseville oppilaille ja heidän kotikunnilleen? Maksulliseksi palvelutoiminnaksi määriteltyjen palveluiden kustannusten perintä ja nyt toteutettava kotikuntakorvaus /kuntamaksuosuus sekä kunnilta nykyisin perittävät kustannukset liittyen kuljetuksiin ja henkilökohtaisiin avustajiin muodostuu kokonaisuudessaan "tilkkutäkkimäiseksi" eikä yhdenmukaisesti tue lähikouluperiaatteen toteuttamista. Lisäksi pienten ja syrjäisten kuntien osalta eriarvoisuus lisääntyy, alueellinen tasa-arvo ei toteudu, eikä oppilaan oikeus saada tarvitsemaansa erityisopetusta ja sitä tukevia palveluita toteudu", totesi rehtori Martikainen ja jatkoi:

"Korvauskäytäntöjen yksinkertaistaminen ja alueellinen tasa-arvon toteutuminen vaatisi vähintään:
-henkilökohtaisten avustajien ja koulukuljetuskustannusten siirtymistä valtion vastuulle eli koulut eivät perisi niitä kunnilta erillisillä sopimuksilla kotikunta-korvauksen lisäksi
-maksuperusteiden porrastamista maksullisen palvelutoiminnan osalta suhteessa tuen muotoihin: yleinen tuki ja varhainen puuttuminen, tehostetun tuen muodot ja erityisenne tuki"

Sivistys- ja tiedejaoston kuulemisen jälkeen rehtori Martikaista pyydettiin vielä sivistys-valiokuntaan kuultavaksi. Valiokunnassa esille nousseet kysymykset liittyivät lähinnä oppilaiden matkakustannusten korvausperiaatteisiin, maksulliseen palvelutoimintaan liittyviin matkakustannusten korvausperiaatteisiin, lisäopetukseen ja kysymykseen "miksi valtion erityiskouluja tarvitaan".

"Minulle jäi vaikutelma, että pääseminen sivistys- ja tiedejaoston sekä valiokunnan kuultavaksi oli todella merkittävä ja tärkeä tilaisuus, jossa oli mahdollisuus vaikuttaa meitä koskeviin asioihin," sanoi rehtori Anne Martikainen.

Toimitus