Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus Tervaväylän koulun henkilöstölle 


Tervaväylän koulu Oulussa on tehnyt merkittävän satsauksen organisoidessaan yhdessä työterveyshuolto ODL:n kanssa kansaneläkelaitoksen Pohjois-Suomen aluekeskuksen hyväksymän oman, vain Tervaväylän koulun henkilöstölle kohdennetun Tyk -valmennusryhmän (=työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksessa Rovaniemellä. Ryhmässä on mukana kahdeksan Tervaväylän koulun henkilöä kuljetuksesta, oppilaskodista, ohjaajista, laitoshoitajista ja allekirjoittanut opettajista. Jakso on henkilöstölle maksuton ja sisältää kuntoutusohjelman sekä majoituksen täysihoidolla. Lisäksi KELA korvaa matkakustannukset ja henkilöstö voi osallistua TYK -kurssille täysin palkkaeduin.

TYK -kurssi on tiivis 33 vuorokautta ja kokonaiskestoltaan noin vuoden kestävä viiteen jaksoon sijoittuva intensiivinen kurssi, jonka tavoitteena on ammatillinen kuntoutus tukemalla työssä selviytymistä, kun työkyky on uhattuna. TYK on tarkoitettu työntekijöille, jotka ovat olleet pitkään työssään, joiden työkyky on heikentynyt tai uhkaa alentua ja joiden työssä on tapahtunut työssä selviytymiseen vaikuttaneita muutoksia. Noita jälkimmäisiä muutoksia on Tervaväylän koulussa tapahtunut mm. kahden koulun (Lohipato ja Merikartano) yhdistyessä.

TYK -valmennuksen tarkoituksena on lisäksi pysähtyä pohtimaan omaa elämäntilannetta ja voimavaroja niin työssä kuin yksityiselämässä sekä välineitä työssä jatkamiseen tekemällä mm. yksilöllinen TYK -suunnitelma, jossa arvioidaan omaa toiminta- ja työkykyä. Ryhmäohjelma sisältää ohjattua liikuntaa, luentoja, paljon ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia harjoituksia. Oleellinen osa valmennusta on työpaikkayhteistyö. Valmennuksen aikana tehdään yksilöllinen työpaikkakäynti ja järjestetään yhteistoimintapäivä työpaikalla.

TYK -yhteistoimintapäivä järjestettiin Tervaväylän koululla 19.02. 2009. TYK -kurssille osallistuneet työntekijät esittelivät koulun johdolle sekä työterveyshuollon edustajille työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavia ajankohtaisia tekijöitä, työhyvinvoinnin tukemismahdollisuuksia ja yhteisiä kehittämisehdotuksia. Myös työnantajien edustajat ja työterveyshuolto esittivät omat näkemyksensä em. asioihin. Lisäksi Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen (ILKK) edustajat tutustuivat TYK -ryhmäläisten omiin työskentely-yksiköihin ja työskentelyolosuhteisiin. Yhteistoimintapäivän hyöty on jo näkynyt työpaikalla uusina työkykyä parantavina hankkeina ja ennen kaikkea siinä, että kaikki osapuolet ovat alkaneet ajatella toistensa työtä rakentavassa hengessä.

Tähän mennessä olemme olleet kahdella jaksolla. Ensimmäisen jakson otsikkona oli "Työ, terveys ja työkyky". Tämän jakson aikana kartoitimme mm. työkyvyn tuen tarpeita, työolojamme, ammatillista osaamistamme, työyhteisön toimivuutta ja omia voimavarojamme.
Ryhmätöissä pohdimme työtämme ja itseämme muutoksissa miettimällä omia vahvuuksiamme, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi mietimme keinoja, joilla em. voisimme itse/ keskuudessamme/ esimiesjärjestelyin/ ylimmän johdon toimesta hoitaa. Toisen jakson otsikko oli  "Minä ja työni". Jakson aikana tehtiin mm. työfysioterapeutin yksilölliset tilannetarkistukset ja fyysistä kuntoa mittaavat välitestaukset, pohdittiin omia työskentelyolosuhteita ja niihin tehtäviä positiivisia muutoksia, työstressiä ja sen hallintaa, sekä vuorovaikutusta voimavarana.
Mitä omia keinoja voisi sitten käyttää hyvinvoinnin vahvistamisessa ja uupumuksen itsehoidossa?

Omat keinot hyvinvoinnin vahvistamisessa ja uupumuksen itsehoidossa lähtee itsensä hoitamisesta esim. levolla, monipuolisella ravinnolla, ulkoilulla, kuntoilulla, harrastuksilla sekä läheisten tuella (perhe, ystävät ). Itsetuntemustaan voisi yrittää lisätä omia arvojaan, tavoitteita ja odotuksia sekä vahvuuksia, heikkouksia että voimavarojaan tarkistamalla. Realiteetteihin perustuva asennoituminen on tärkeää, mitkä ovat itsesi mielestä itsellesi hyvän työsuorituksen kriteerit, mikä on mielestäsi (sekä erityisesti toisten mielestä) "riittävän hyvä" työsuoritus. Ammattitaidon ylläpito parantaa jaksamista sekä työn ja muutosten hallintaa että ehkäisee turhautumista. Myönteinen asennoituminen ja aktiivisuus, vaikka se toisinaan onkin tosi vaikeaa, auttaa havaitsemaan, mitä hyvää tässä työssä on, mitä voin oppia ja mitä voin tehdä.

Välitehtävänä ennen kesäkuun alussa olevaa kolmatta jaksoa TYK -kurssilaisten tulee pohtia "omaa stressiä" ja voimavarojen lähteitä miettimällä, mitkä asiat, seikat luovat itsellesi paineita (itsessäsi /ympäristössäsi) ja mitkä asiat tuovat taas itsellesi iloa, energiaa ja voimaa.

Lopuksi vielä jaksojen aikana esille tulleita hajanaisia ajatuksia.

"Se, mitä kommunikoidaan, tulee olla yleisesti ja yhteisesti ymmärrettävää. Väitteenä olevan ilmaisun sisällön tulee TOTTA. Sen ei saa pohjautua olettamuksiin, "joku on jossain joskus jotain sellaista totuutena sanonut"- ajatukseen. "Monet ja useat ovat asiasta kertoneet"- kommentti ei henkilöidy, sen takana ei useinkaan ole ketään muuta kuin kommentin esittänyt. Jokaisella osanottajalla on oltava oikeus puhua tai toimia juuri niin kuin hän tekee. Jokaisen on puhuttava ja toimittava vilpittömästi. Jos ei ole valinnan mahdollisuuksia, ei sinun tarvitse tehdä päätöksiä.

Hyväksyminen on oltava muutosten edellytys, on lakattava "taistelemasta" niin kovasti itseämme ja sisintämme vastaan. Hyväksyminen ei tarkoita, että kaikki on hyvin, mutta kielteinen tulee muuttaa myönteiseksi. Elämää on elettävä omilla edellytyksillä ei toisten. Kun itselläsi on hyvä olla, niin on toisillakin. Elämä on toisinaan tuskaa, mutta ei kärsimystä.

Muista katsoa olkapääsi taakse ja mieti, mitä olet jo saanut aikaan äläkä aina eteesi ja mieti, mitä on vielä aikaan saamatta!!

A. Ollila