Hyvä KSOL:n jäsen

Totta se on, lukuvuosi 2007- 08 on tätä kirjoittaessani viikon päästä "pulkassa".
Ajankulku tuntuu näin keski-iänkin ylittäneelle menevän aina vaan nopeammin, tekemättömät ja unohtuneet työt pakkaavat pienten muistuttamisten jälkeen tulevan mieleen ja ne kaikki pitäisi hoitaa ennen lukuvuoden loppua. Tämä lienee meille jokaiselle tuttua tässä vaiheessa kevättä. Yllättävän paljon mitä erilaisempia raportteja, tilastoja, yhteenvetoja, palautteita, arviointeja ja mitä erilaisempia paperitöitä jouduimme tekemään "Ö-mappeihin ja eri kansioihin". Kaikella lienee tarkoituksensa ja merkityksensä, mutta tämä kirjaamisen määrä ei mielestäni enää palvele tarkoitusta, laadun kärsiessä liiallisen työmäärän vuoksi.

Edunvalvonnan kannalta kulunut lukuvuosi oli vaikea. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto takkuili alkuvuodesta tosi pahasti, järjestelmän luominen tuotti paljon päänvaivaa eikä kaikkia esitettyjä tavoitteita saavutettu. KSOL:n hallitus esitti prosessin päätösvaiheessa jopa sen hetkisen sopimuksen hylkäämistä OAJ:lle, mikäli tiettyjä sopimustavoitteita ei saavuteta. Iso järjestö ajoi kuitenkin sopimuksen läpi yhdessä harjoittelukoulujen ja yliopistojen CUPJ- sopimusten kanssa. 
Syksyllä asiasisältöihin saatiin hieman selvyyttä, kun OAJ:n Petri Lindroos kävi Jyväskylässä järjestetyssä tilaisuudessa selvittämässä palkkausjärjestelmän sisältöjä. Tätä tilaisuutta pidettiin erittäin hyvänä ja kun pääkallon paikalta henkilöt jalkautuvat kenttäväen seuraan, päästään lähemmin keskustelemaan todellisista asioista ja ongelmista. Myös kenttäväelle neuvotteluprosessien vaikeus ja monimutkaisuus selviää tällaisissa tapaamisissa. Palkkausjärjestelmämme ei ole valmis ja siinä on paljon vielä puutteita, jotka tulee korjata ja järjestelmää tulee edelleen kehittää. Mm. arviointityöryhmien työskentely on vielä hyvin alkuvaiheessa ja toiminta hieman epäselvää. Palkkausuudistuksen tarkoitus oli selventää opettajan palkkausta, mutta taisi käydä toisinpäin. Jokainen palkkakuittinsa saanut on huomannut, että sen lukeminen on todella vaikeaa. Palkanlaskijoiden tulee olla jo nyt selvillä, mistä palkka muodostuu. Jokainen jäsen voi siis käydä kysymässä oman palkkansa perusteita palkanlaskijoilta. Suuri takuupalkkaisten määrä minua myös ihmetyttää. Se ei pitänyt olla järjestelmän tarkoitus.

Kevään aikana tuli aika yllätyksenä OPH:sta kehoitus siirtyä TARMO- työajan KOHDENTUMISEN seurantajärjestelmään. Järjestelmän käyttöönotto perustuu valtiohallinnon asettamaan velvoitteeseen laskentatoimen järjestämisestä ja sen osana selvitysvelvollisuuteen virastoissa käytettävän työajan kohdentamisesta. OPH:ssa ei kuitenkaan tunnuttu ymmärrettävän sitä, että tällaisen uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii sopimista järjestötasolla. Pelkät TARMO- esittelytilaisuudet eivät voineet olla riittäviä järjestelmän käyttöön ottamiseksi. Lisäksi aikataulun nopeus yllätti ja se, että työajan kohdentumisen seuraamista tulee tehdä takautuvasti vuoden alusta. OAJ/KSOL ei vastusta työajan kohdentumisen seuraamista. Tulee vain sopia, esim. missä laajuudessa seuraamista tehdään, mitä työaikaa seurataan, millä tavalla seurataan ja miten tuloksia hyödynnetään. Sekä OAJ että OPH ovat samaa mieltä siitä, että opettajilta ei edellytetä yksityiskohtaista päivätason työajan seurantaa. TARMO-järjestelmälle riittää tieto työajan jakautumisesta kuukausitasolla %-osuuksina. Opetushenkilöstön osalta raportoitava tieto kohdennetaan pääotsikkotasolla. Tarvittava tieto löytyy opettajan työjärjestyksestä. Maksullisen palvelutoiminnan osalta työn kohdentumista voi seurata yksityiskohtaisemmin. Tässä asiassa on päästy sopuun, luottamusmiehiä on ohjeistettu OAJ:n taholta ja homma on lähtenyt käyntiin.

Eikä tässä vielä kaikki.
Opetusministeriö käynnisti syksyllä 2007 hankkeen, jonka tavoitteena on valtion vuoden 2008 talousarvioehdotuksen mukaisesti siirtää valtion ammatilliset erityisoppilaitokset ensisijaisesti osaksi muita ammatillisen erityisopetuksen järjestäjiä 1.1.2009 lukien. Siirtäminen liittyy tavoitteeseen edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja vauhdittaa järjestämisverkon kokoamista. Erityisopetuksen määrällinen kasvu ja erilaisen tuki- ja palvelutarpeen lisääntyminen asettavat toiminnallisia ja talouteen kohdistuvia uusia haasteita. Opetusministeriö on asettanut hanketta varten 31.12.2008 päättyväksi määräajaksi valtiosihteeri Heljä Misukan johdolla toimivan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja linjata hankkeen etenemistä. Ohjausryhmään kuuluu kunkin valtion ammatillisen erityisoppilaitoksen edustaja sekä edustajat Opetushallituksesta ja opetusministeriöstä. Jäsenkuntamme osalta tämä tarkoittaa Turussa toimivan Aura-instituutin siirtymistä pois valtion omistajuudesta.

Olen ollut asiasta yhteydessä OAJ:n Matti Lahtiseen, joka toimii OPH:n johtokunnassa. Hanketta neuvottelevassa työryhmässä on ollut myös OAJ:n Merja Laamo. Myös Olli Luukkainen on asiasta ollut tietoinen. Myös kansanedustajiin olen asiasta ollut yhteydessä ja varsinkin oppositiopuolueen kansanedustajat ovat olleet varsin kiinnostuneita kyseisestä asiasta. Myös hallituspuolueen kansanedustajiin on oltu yhteydessä ja myötämielisiä kannanottoja on myös heiltä asiasta saatu, mutta konkreettisia toimenpiteitä estää valtion erityisoppilaitosten siirtymistä valtio-omistajuudesta ei ole saatu. Myös julkisuutta asialle lehtijutun muodossa on haettu. 

Valtion yleissivistävien erityiskoulujen osalta vastaavanlaista siirtämistä yksityiseen omistukseen pääjohtaja Lankisen mukaan ei ole vielä tehty. Mutta on erityisen tärkeää seurata, mitä seuraavaksi on tapahtumassa. VALTERI- koulujen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä niin eri koulujen välillä kuin koulujen sisälläkin kaikkien osapuolten kanssa yhteisen tulevaisuutemme vuoksi. KSOL ammattijärjestönä haluaa olla myös mukana yhteisten kannanottojen tekemisessä, yhteyden pidossa päättäjiin/kansanedustajiin sekä aina ministeritapaamiseen. Asia on myös tultava julkisuuteen eri medioissa. Nyt on aika tehdä työtä yhdessä, jotta turvaamme erityisopetuksen tulevaisuuden.

Kaikesta huolimatta ja siitä syystä osa meistä tapaa toisensa heti kesän kynnyksellä KSOL:n järjestämillä kesäpäivillä Montenegron Budvassa. Liiton puolesta satsaus tähän matkaan on merkittävä ja ainutkertainen. Tavoitteena jatkossakin on panostaa "budjetin sallimissa rajoissa laatumatkoihin". Pyydänkin jäseniä varaamaan jo kalenterista syyspäivien ajankohdan 26.9. - 28.9.2008, jolloin suunnittelemme ruskaretkeä Kittilän Leville.

Hyvää ja ennen kaikkea rauhoittavaa Kesää kaikille. Rentoutukaa, älkääkä kasatko itsellenne liikaa asioita, joita kuitenkaan ette kesän aikana ehdi tehdä!


Arto Ollila
KSOL ry puheenjohtaja