UPJ-ABC

Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta, siirtymätasauksesta sekä VES:in 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa takuupalkasta.

Tehtäväkohtainen palkanosa (tehtäväpalkka) määräytyy tehtävien vaativuustason perusteella. Vaativuuden arviointitekijät ovat työn luonne ja vastuu, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä tiedolliset ja taidolliset vaatimukset. 

Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suoritustason perusteella. Työsuorituksen arviointitekijät ovat ammatinhallinta, aikaansaavuus ja kehittämisote sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Henkilökohtaisen palkanosan määrä voi olla enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Takuupalkka. (UPJ-palkka + takuuosuus) Henkilöllä, joka uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana on oppilaitoksen vakinaisessa palvelussuhteessa, on oikeus euromääräiseen takuupalkkaan. Takuupalkkaoikeus säilyy niin kauan kuin henkilö on käyttöönottoajankohdasta alkaen keskeytyksettä saman oppilaitoksen vakinaisessa palvelussuhteessa. Takuupalkkaa maksetaan siltä ajalta, jona se on korkeampi kuin tämän sopimuksen mukaisen palkkausjärjestelmän palkka. 

Takuupalkan määrä vastaa yleensä vanhan järjestelmän perusteella maksettua kuukausipalkkaa korotettuna ylitunnin siirrolla, ilman erikseen korvattavien tai muiden lisien perusteella maksettavaa palkkaa tai palkkiota sopimuksen käyttöönottoajankohtana. Jos henkilö olisi 1.12.2005 – 30.6.2007 välisenä aikana tullut oikeutetuksi vanhan palkkausjärjestelmän mukaiseen uuteen ikälisään, määrävuosikorotukseen tai tohtorin tutkintolisään, korotetaan hänen takuupalkkaansa tätä lisää vastaavalla määrällä. Takuupalkkaa tarkistetaan keskustasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. 

Mikäli henkilölle on 31.12.2006 on maksettu pätevyys-, kelpoisuus- tai muuta vastaavaa lisää tai hän on hoitanut sellaisia lisätehtäviä, jotka vanhassa palkkausjärjestelmässä korvattiin koulukohtaisina palkkaluokkina tai erityistehtäväkorvauksina ja hänen palkkaukseensa on sanottuna ajankohtana sisältynyt sitä vastaava osa, ja nämä hänen lisätehtävänsä tai lisän muut maksamisen edellytykset jatkuvat muuttumattomina käyttöönottoajankohdan jälkeenkin, vastaava palkanosuus luetaan hänen takuupalkkaansa niin kauan kuin kyseessä olevat lisätehtävät jatkuvat.

Siirtymätasaus eli siirtolisä. Henkilölle, joka on käyttöönottoajankohtana sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan oppilaitoksen palveluksessa ja jolle oli 30.11.2005 mennessä kertynyt vähintään 11 vuotta ikälisään oikeuttavaa aikaa, maksetaan kokemukseen perustuva siirtymätasaus. Siirtymätasaus lasketaan sopimuksen käyttöönottohetkellä maksussa olevan ikälisän euromäärästä seuraavasti: jos henkilöllä on ikälisään oikeuttavaa aikaa 11 vuotta, siirtymätasaus on 20 % ikälisän euromäärästä, jos kertymä on 15 vuotta, siirtymätasaus on 30 % ikälisän euromäärästä ja jos kertymä on 18 vuotta, siirtymätasaus on 70 % ikälisän euromäärästä. 

Siirtymätasaus lasketaan kullekin 30.11.2005 mukaisena ja vahvistetaan henkilökohtaisesti euromääräisenä. Siirtymätasausta tarkistetaan keskusjärjestötasolla sovittavilla yleiskorotuksilla. Siirtymätasauksen euromäärä maksetaan korotettuna mm. Tervaväylän koulussa, Haukkarannan koulussa, Jyväskylän näkövammaisten koulussa ja Mikael-koulussa. 

Ylituntipalkkio. Opettajan ylituntipalkkio perustuu vaatipalkkaan. Lasketaan tietyllä kaavalla.

Erikseen määrättävät tehtävät. Työnantaja voi määrätä opettajalle opetuksen kehittämiseen ja hallintoon liittyviä tai muita vastaavia erikseen määrättäviä tehtäviä. Tehtävistä maksetaan ylituntipalkkioperusteen mukainen palkkio siten, että 1,5 tunnin työmäärä vastaa yhtä ylituntipalkkiota. Tuntimäärä arvioidaan työnantajan ja opettajan kanssa yhteisesti etukäteen. Palkkio voidaan maksaa vain niistä erillistehtävistä, joita ei ole otettu huomioon tehtävien vaativuutta määriteltäessä.

Kehittämis- ja ohjaustehtävähuojennus. Opettajan, joka on määrätty suorittamaan opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvassa koulun tehtäväksi perusopetuslain (628/98) 39 §:n nojalla määrättyjä tehtäviä, opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä viikkotunnilla. (Perusopetuslaki 628/98: 39§: -> erityisopetuksen yhteydessä annettava kuntoutus tai erityisopetukseen liittyvä kehittämis- ohjaus-, tai tukitehtävä.)


Päätoimittaja