Lindroos OAJ:stä KSOL:n jäsenten kuultavana Jyväskylässä 16.11.2007

Tilaisuudessa oli paikalla KSOL:n jäseniä eri valtion oppilaitoksista ja Petri Lindroos OAJ:stä. Aiheena oli valtion uusi palkkausjärjestelmä ja virkaehtosopimus.

UPJ-VPJ (valtion palkkausjärjestelmä) 

Yleistä:
Uusiin palkkausjärjestelmiin siirtymisestä sovittu kattavasti koko valtionhallintoa koskien 14.12.2004. Valtion opetusala on nyt kokonaisuudessaan UPJ –sopimusten piirissä. Valtion erityiskoulujen opetushenkilöstölle luotiin oma palkkaus järjestelmä, jossa mallina oli harjoittelukoulujen sopimus, rakenne ja palkkaustekijät. Kustannusvaikutukset valtion erityiskoulujen osalta ovat noin 7,3%. Palkat tulevat maksuun vuoden 2007 loppuun mennessä takautuvasti 1.1.2007 lähtien

Tavoitteena: 

 • Palkkauksen oikeudenmukaisuus
 • Palkkakilpailukyvyn parantaminen
 • Henkilöstön osaamisen kehittymisen tukeminen
 • Vaativiin tehtäviin hakeutuminen
 • Parempiin työsuorituksiin kannustaminen
 • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

UPJ –palkkaus ei perustu ensisijaisesti henkilöiden ammattinimikkeille. Palkkauksen on perustuttava työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työssä suoriutumiseen.
Jos joku kohta tasolta jää toteutumatta, se ei ole este tasolle pääsyyn, riittää, että pääosa tason kriteereistä toteutuu. Mikäli tehtävän vaativuuden tai henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnista syntyy erimielisyyttä, se pyritään selvittämään seuraavasti: Vaativuusarviointia koskeva asia käsitellään henkilön tai häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai muun työnantajan edustajan kanssa ja jommankumman osapuolen aloitteesta arviointiryhmässä. Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia koskeva asia käsitellään henkilön tai hänen pyynnöstään häntä edustavan luottamusmiehen vaatimuksesta henkilön esimiehen tai muun työnantajan edustajan kanssa. Oppilaitoksen johtaja tai rehtori vahvistaa muutokset arvioinneissa. Mikäli asia jää edelleen erimieliseksi se voidaan, samoin kuin muut sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet, saattaa ratkaistavaksi neuvottelumenettelyllä. Siinä noudatetaan valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksessa sovittua menettelyä.

Arvioinnin periaatteet:

 • Vaatitason arviointi perustuu tehtäväkuvaukseen
 • Arvioidaan tehtäviä – ei niistä suoriutumista
 • Kartassa kuvattu tasolle tyypillisesti sijoittuvia tehtäviä
 • Yhdenmukaisuus – oikeudenmukaisuus – tasapuolinen kohtelu
 • Työn alla on käsikirja VPJ:n soveltamisesta
 • Yhteistyö eri opettajaryhmien kanssa: soveltaminen, kehittäminen

VES 2007-2010:

Sopimuskausi alkaa takautuvasti 1.10.2007 ja päättyy 31.1.2010.
Kokonaisvaikutus on noin 11,7%. Yleiskorotusten ajankohdat ja suuruudet:
1.10.2007 3,5 % vähintään 59€, 1.10.2008 2,3 % ja 1.10.2009 2,2 %.

Paikalliset ja kehittämiserät: 1.3.2008 0,6 % (p) 1% (k) ja 1.3.2009 0,7 % (p) 1% (k).
Lisäksi 0,2 % on sovittu käytettäväksi tekstikysymyksiin. 1.2.2010 maksetaan vielä 0,2 %:n samapalkkaerä.

Siirtymäkauden lyhentäminen:
Niissä järjestelmissä, joissa siirtymäkausi on kesken, kehittämisrahalla ensin nopeutetaan etenemää. Tavoitetason saavutettua kehittämisraha käytössä. 
Täydet UPJ palkat tulevat maksuun 1.1.2008 alkaen. OPH:n osalta kehittämisrahan suuruus ja ajankohta ovat laskennan alla. 30.11.2009 mennessä keskustason osapuolet tarkastelevat ja sopivat paikallistasolta saatujen selvitysten perusteella 1.2.2010 suunnattavista palkantarkastuksista 0,2 % erällä.


Anu Salila, Tiina Kumpulainen ja Sari Ahila
Kuvat: päätoimittaja