Kun lyhytkin matka on liian pitkä

Kotona koulussa

Millan koulupolulle alkoi tulla mutkia yläasteelle siirtymisen jälkeen. Kahdeksannella luokalla poissaolot lisääntyivät entisestään ja kevätlukukaudella kouluun meneminen tuntui mahdottomalta. Millan asioita käsiteltiin oppilashuollossa ja hän tapasi koulupsykologia säännöllisesti. Koulussa järjestettiin erilaisia tukimuotoja ja Milla siirrettiin tehostettuun tukeen. Luokkaan meneminen tuntui kuitenkin mahdottomalta ja Milla yritti pysyä muiden opiskelutahdissa tekemällä aineenopettajilta saamiaan oppimispaketteja ja käymällä kokeissa erityisopettajan luona. Joitakin asioita oli kuitenkin vaikea opiskella ilman opetusta eivätkä vanhemmat osanneet eivätkä ehtineet auttaa tyttöä. Opiskelumotivaatio laski ja tulokset heikkenivät. Kahdeksannen luokan keväällä Milla siirrettiin vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen, jotta työllä kasaan saadut opinnot eivät mitätöityisi.

Peruskoulussamme opiskelee parhaillaan joukko oppilaita kotoa käsin. Syitä kotiin jäämiseen on monia, joista yleisimpiä lienevät psykiatriset ongelmat (ahdistus, masennus, paniikkihäiriö), koulukiusaaminen, sisäilmaongelmat ja koulumotivaatiopulmat. Näille oppilaille ovat lähikoulut räätälöineet erilaisia tapoja suorittaa peruskouluopintoja. Tutkimusten mukaan koulupolulta syrjäytymässä olevat oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sekä sosiaalisen taustansa että valtakunnallisen sijaintinsa näkökulmasta.

Monnista tukea päättövaiheeseen

Itsenäinen opiskelu on vaativaa aina. Erityisen haastavaa se on silloin, kun omat voimavarat ovat rajalliset. Monni-hankkeessa on tavoitteena kehittää kotona opiskeleville oppilaille valtakunnallisesti palveleva tuetun verkko-opiskelun malli perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Hankkeessa etsitään keinoja tukea sellaisia tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia oppilaita, jotka tarvitsevat räätälöityä kouluratkaisua saadakseen päättötodistuksen.

Syksyllä 2014 alkaneessa hankkeessa on opiskellut yhteensä n. 30 oppilasta,joiden opiskelu omassa koulussa ei syystä tai toisesta ole ollut mahdollista. Jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöidyt opinnot koostuivat yhdessä tehtävän oppimissuunnitelman mukaisesti Otavan Opiston nettiperuskoulun verkko-opinnoista,Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikaelin erityisopettajan tuesta sekä lähikoulun osuudesta. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelmien tekeminen ja yhteistyö lähikoulujen kanssa on ollut tärkeää, koska oppilaat säilyvät ko. koulujen oppilaina.
Pääosa Monnin opinnoista suoritetaan Otavan Opiston nettiperuskoulun kursseina. Näistä kielet sekä matematiikka suoritetaan ryhmäkursseina, jolloin oppilailla on yhteinen aikataulu ja yhteistä aineenopettajan antamaa verkko-opetusta. Osan opinnoista voi puolestaan tehdä itsenäisesti non-stop -kursseina. Lisäksi oppilas suorittaa valinnaisaineet, liikunnan ja ammatinvalinnan kurssit oman koulun kanssa sovitulla tavalla. Erityisopettaja huolehtii lukuvuoden aikana oppimissuunnitelman laadinnasta ja seuraamisesta yhdessä lähettävien koulujen kanssa. Hän on viikoittain videoyhteydessä oppilaisiin mm. yhteisten viikon avausten sekä henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta. Yhteydenpitokanavina toimivat mm. Adobe Connect verkkokokousympäristö, sähköposti, Whatsapp sekä puhelin.

Kahden pilottivuoden aikana hankkeesta saadut tulokset ovat olleet kannustavia: suurin osa elokuussa 2014 ja 2015 aloittaneista oppilaista on saanut päättötodistuksensa ja on päässyt jatkamaan opinpolkuaan toiselle asteelle eikä aikaisempi opinnoista syrjäytyminen näyttänyt jatkuvan. Hankkeen etenemistä ja siitä saatavia tuloksia seurataan Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan väitöstutkimuksessa.

Monni Online jatkaa toimintaa

Vuosien 2014 - 2016 ajan hanketta on rahoittanut Opetushallitus eli opiskelu on sekä oppilaalle että kunnalle maksutonta. Vaikka alkuperäinen Monni-hankerahoituskausi päättyykin vuoden lopussa, kehitetään toimintaa eteenpäin. Marraskuussa 2016 alkoi Euroopan sosiaalirahastonrahoittama Monni Online -hanke, jonka toiminta-alueena on Etelä- ja Pohjois-Savo. Tässä hankkeessa verkko-opintojen suorittamisen tueksi luodaan tiivis yhteistyöverkosto paikallisten koulujen ja nuorisotyön toimijoiden kanssa. Lähitoimijat tukevat nuoren opiskelua ja opintojen etenemistä sekä elämänhallintaa. Hankkeessa toimitaan yli hallinto- ja ammattirajojen niin, että saadaan räätälöityä jokaisen nuoren tarpeita parhaiten tukeva etenemisen polku. Nivelvaiheessa kouluun kiinnittymisen tukemiseksi jokaiselle nuorelle nimetään oma neurospsykiatrinen valmentaja, joka työskentelee oppilaan kanssa sekä perusopetuksen päättövaiheessa että toisen asteen opintojen alkaessa. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Lisätietoja hankkeesta on osoitteessa www.monniverkossa.blogspot.fiJohanna Sergejeff
Projektipäällikkö, ohjaava opettaja
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
johanna.sergejeff at valteri.fi

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: