Valteri-koulussa aloitti uusi johtokunta

Vuoden 2014 viimeisellä viikolla saatiin opetusministeri Krista Kiurun allekirjoittaman päätöksen VALTERI-koulun perustamisesta. Lopullinen päätös valtion erityiskoulujen yhdistämisestä ja opetuksen järjestämisestä tehtiin 19.2.2015 päätöksellä (OKM /1/530/2015 ). VALTERI¬ koulun toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Oulussa. VALTERI-koulu toimii valtakunnallisesti kattavasti.

Olemme siis aivan uuden tilanteen edessä, vaikka VALTERI-yhteistyötä on jo tehty vuosia. Haastavaa on se, miten selviämme kaikesta tästä muutoksesta varsin lyhyessä aikataulussa. Uusi johtosääntö ja uuden johtavan rehtorin valinta ovat uuden VALTERI-johtokunnan ensimmäisiä tärkeitä tehtäviä, joista tulisi selvitä kunnialla.

Opetushenkilöstön edustajajäsenenä edustan VALTERI-koulun opetushenkilöstöä yhteistyössä varaedustaja Päivi Norvapalon kanssa. On muistettava, että en istu johtokunnassa ammattiyhdistysedustajana, vaikka toiminkin OAJ:n alaisen valtakunnallisen yhdistyksen KSOLLI ry:n puheenjohtajana. Totta kai kaikkien opetushenkilöstön palvelusuhteisiin ja asemaan liittyvät asiat on huomioitava myös johtokuntatyöskentelyssä, mutta erityisen tärkeänä tehtävänä näen valtakunnallisen vaikuttamisen eri sidosryhmiin ja erityisesti poliittisiin päättäjiin niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka johtokunta yhdessä tulevan johtavan rehtorin kanssa asettaa. Yksi tällainen tavoite voisi olla esimerkiksi ohjauspalveluiden tasavertainen saavutettavuus riippumatta oppilaan kotikunnan sijainnista tai kunnan taloudellisesta tilanteesta. Tämä takaisi kaikille tarvitseville oppilaille samat tasavertaiset palvelut samalla kustannuksella.

Uuden oppilaitoksen johtokunnan asetti opetushallitus (OKM-asetus 410/2011 ). VALTERI-koulu aloittaa toimintansa 1.8.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkentaessaan koulun järjestämispäätöstä muuttanut koulun nimen erityiskoulu- Valterista Valteri-kouluksi. Muutos perustuu tietosuoja-näkökohtiin; koulun nimestä ei saa ilmetä, että oppilas on erityisopetuksen oppilas. Johtokunnan opetushenkilöstö valintaprosessi oli OPH:n määräämä. Koska opetushenkilöstöllä oli olemassa ”organisaatio” (=luottamusmies-järjestelmä) toteuttaa valintamenettely, antoi OPH opetushenkilöstölle mahdollisuuden toteuttaa valinta käyttäen luottamusmiehiä apuna. Ohjeistus oli varsin niukka ja tulkinnanvarainen. Lisäksi aikataulu vaalin toteuttamiseen oli varsin tiukka. Opetushallitus piti oikeuden suorittaa itse lopullisen opetushenkilöstön henkilön valinnan. Valintaa perusteltiin mm. sukupuolisella tasa-arvolla. Johtokunnassa on varsinaisina jäseninä neljä miesjäsentä ja kuusi naisjäsentä, varajäseninä kolme mies- ja kuusi naisjäsentä.

Johtokunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja Timo Ahonen, Jyväskylän yliopisto (varajäsen Hannu Savolainen, Jyväskylä YO), Tarja Mänty, vpj. Ammattiopisto Luovi, Alavus (Pasi Kankare (Bovallius ammattiopisto, Turku), Leena Auvinen, Kuopion kaupunki (Merja Koivisto, Lapuan kaupunki), Ilona Autti-Rämö, Kela, Helsinki (Helena Mäenpää, HUS, Helsinki), Merja Heikkonen, Näkövammaisten keskusliitto, Helsinki (Ulrika Krook, Juridiskt ombud, VH, SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. Helsingfors ), Liisa Virkkunen Erikoislääkäri, Oulu (Arja Veijola, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu ), Mikael Flemmich, Kyrkslätt, Kirkkonummi (Heidi Backman, Kauniaisten kaupunki, Siuntio ), Huoltajien edustaja: Esko Rautiainen , Askolan kunta (Heikki Kemppainen, Oulun poliisilaitos, Oulu), Opetushenkilöstön edustaja: Arto Ollila, erityisluokanopettaja, Tervaväylä Oulu (Päivi Norvapalo Ohjaava opettaja, Onerva, Jyväskylä), Muun henkilöstön edustaja: Taina Piekäinen , Mikael-koulu, Mikkeli, (Johanna Hirvi, Elevhemsföreståndare,Svenska Skolan för Synskadade, Helsingfors)

Johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa 6.3.2015 käsiteltiin OPH:n ja VALTERI-johtoryhmän yhdessä valmistelemaa johtosääntöä. Johtosääntöön kokouksessa tehtiin muutamia muutosehdotuksia, jotka käsitellään seuraavassa kokouksessa. Ennen johtosäännön hyväksymistä johtokunnassa asia käsitellään vielä valtakunnallisessa yhteistoimikunnassa.

Johtosääntöön on pyritty omaksumaan tulosohjauksen keskeiset periaatteet, vallan ja vastuun tasapaino johtokunnan, johtavan rehtorin, ja toimipisterehtoreiden toimivaltamäärittelyn päällikkövirastoja koskevien periaatteiden mukaan. Johtosääntö on pyritty saamaan muotoon, joka turvaa riittävän joustavuuden eri tilanteissa. VALTERI-koulun toimivallan alue ja toimivaltajako perustuu siihen, että johtava rehtori ratkaisee asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty kenenkään muun ratkaistavaksi - yleistoimivuus.

Toinen tärkeä johtokunnan tehtävä johtosäännön ohella on johtavan rehtorin valinta. Johtokunta päätti kokouksessaan 6.3.2015 jatkaa johtavan rehtorin hakuaikaa 27.3.2015 saakka, koska johtokunta katsoi, ettei laadukkaita hakijoita ollut määrällisesti riittävästi. Hakuilmoitusta täydennetään, ja tiivistetään, oppimis- ja ohjaustoimintaa, sekä kielitaitoa että kansainvälistä toimintaa erityisopetuksen kokemuksen lisäksi korostetaan uudessa ilmoituksessa. Johtokunta päätti perustaa valintaryhmän, jonka tehtävänä on seuloa sopivat ehdokkaat ja haastatella heidät. Haastatteluiden perusteella tehdään päätös soveltuvuusarviointiin valittavista. Soveltuvuusarvioinnin tekee Personnel, joka on ainoa valtion puitesopimuksen toimija. Valintaprosessin loppuvaiheessa valintaryhmä tekee esityksensä johtokunnalle johtavan rehtorin valinnasta 27.4.2015 kokouksessa. Tuolloin johtokunta valitsee johtavan rehtorin tai päättää muista jatkotoimista.

Johtavan rehtorin virkaa hakeneet julkaistaan erillisellä yhteenvetolomakkeella sovittujen julkaisuehtojen mukaan. Listan antaminen kaikista hakijoista on henkilötietolain mukaan mahdollista antaa vain sellaisille, joille se tehtävän hoitamista varten on tarpeen (esim. johtokunta). Yksittäisen hakeneen henkilön tietojen antaminen on mahdollista sitä pyydettäessä. Tämä yhteenveto pohjautuu johtokunnan kokouksen päätöksiin ja saatuihin ohjeistuksiin koskien ilmoittelumenettelyä.

Opetushenkilöstöllä on mahdollisuus esittää omia näkemyksiä johtavan rehtorin valinnasta kirjoittamalla esimerkiksi sähköpostia allekirjoittaneelle arto.ollila_at_tervavayla.fi tai paivi.norvapalo_at_onerva.fi. Viestit käsitellään luottamuksellisesti.

Valintaryhmä tekee lopulliset esitykset johtokunnalle hakijoista johtavan rehtorin virkaan. Määrällisesti ei ole rajattu, kuinka monta henkilöä päätetään esittää johtokunnalle. Johtokunta 27.4.2015 kokouksessaan on vaativan tehtävän edessä valitessaan johtavaa rehtoria. Tuleva johtava rehtori luo hyvin pitkälle ne suuntaviivat ja toimintatavat, johon VALTERI-koulua rakennetaan. Keskeisiä asioita tullee olemaan valtakunnallisen koulun yhteiset toimintatavat, strategia, kehittäminen ja muutokset työtehtävissä ja sisällöissä. Monia kysymyksiä herää, vaikka opettajan käytännön työssä hallinnollinen yhdistyminen lienee näkyneekin varsin vähän.

Arto Ollila,
Valteri-koulun johtokunnan jäsen

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: