Hyvä KSOLLI:n jäsen,

Tulvatilanne täällä Pohjois-Pohjanmaallakin vaikuttaa tätä kirjoittaessani aika hankalalta. Viikon satamisen ja nopeasti lämmenneen ilman vuoksi lumet sulivat viikossa.

Lukuvuosi alkaa vetää taas viimeisiä viikkojaan ja kouluilla on taas loppurutistusten aika. Edunvalvonnan kannalta vuosi on ollut työntäyteinen, uudelle sopimusneuvottelukierrokselle valmistelut on aloitettu hyvissä ajoin. Yleinen työmarkkinatilanne on selvästi kiristynyt EK:n ottaessa yhä voimakkaampaa roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Opetuspuolella EK:n tiukentunut ote näkyy myös neuvoteltaessa sen alaisten opettajien palvelusuhteen ehdoista. Usein ei edes päästä neuvotteluihin, koska EK:n mielestä neuvoteltavaa ei ole, asiat on sovittu ja jos ongelmia on, niiden ratkaisuiksi ehdotetaan riitauttamista.

Opetushallituksen osalta tilanne vaikuttaa paremmalta. OAJ:n neuvottelijoilla on hyvät neuvottelusuhteet OPH:n neuvottelijoihin ja ratkaisuihin pyritään yhteisellä tahdolla ja halukkuudella.

Suomen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten tässä maassa panostetaan sivistykseen ja koulutukseen. Ammatillisen puolen aloituspaikkojen supistukset ovat puhuttaneet koko talven ja OAJ:n voimakkailla toimenpiteillä saatiin kohtuullinen lopputulos siihen, että jatko-opiskelupaikkojen supistuksia ei tehty alun perin suunnitellussa laajuudessa. Metropoli-alueella aloituspaikkoja lisätään, mutta esim. Pohjois-Pohjanmaalla vähennetään huolimatta siitä, että nuorten osuus tällä alueella pikemmin lisääntyy kuin vähenee. Kun kaivattuja säästöjä ei näin saatukaan, näkyy se valtionosuuksissa, kunnille jaettavassa valtion rahassa. Kunnat saavat entistä vähemmän valtiolta rahaa toimintansa pyörittämiseen, ja tämä heikentää myös lasten ja nuorten koulutuksen saantia eriarvoistaen niin maantieteellisesti kuin saatavien erityspalvelujen ja –tukien osalta.

VALTERI- koulujen asema tulevana vuotena ei näytä määrärahojen suhteen vielä huonolta, samoin Bovalliuksen Turun aloituspaikat pysyivät likimain samoina kuten myös määrärahat. Kunnilla ei selkeästi jatkossa ole enää rahaa, miten käy esimerkiksi meidän VALTERI-verkoston tarjoamien ohjaus- ja palvelukeskustoiminnalle, jos niitä ”ostavilla asiakkailla” ei ole rahaa. Asiaan liittyen kansanedustaja ja Helsingin opetuslautakunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto on jättänyt kirjallisen kysymyksen opetusministerin vastattavaksi oppilaan oikeudesta erityiseen tukeen. Valteri- verkoston tuottamien palvelujen maksullisuudesta kuntien opetustoimelle seuraa se, etteivät kaikki koulut voi käytännössä ostaa palveluita, joihin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat olisivat oikeutettuja. Tukea tarvitsevat oppilaat ovat toisin sanoen epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, onko kunta halukas ostamaan Valteri-verkoston palveluita ja kuinka paljon palveluita voidaan ostaa. Tämä näkyy meidän toiminnassa tulevaisuudessa, emme saa enää oppilaita koulumme oppilaiksi. Lisäksi tulevat oppilaat ovat entistä ongelmallisempia, haasteellisempia (esimerkiksi VETO-oppilaat = vahvan erityisen tuen oppilaat ) ja toisaalta oppilaaksi ei tulla enää välttämättä vain yhden diagnoosin perusteella. Jaksoille tulevien oppilaiden määrä tullee vähenemään ja jaksojen pituudet tulevat lyhenemään. Koulutustarjonta ja koulutuspäivien määrät saattavat laskea, vaikka tarjontamme on laajaa ja laadukasta.

Kuntien heikko taloudellinen tilanne johtanee siihen, että koulujemme oppilasmäärät tulevat lähivuosien aikana todennäköisesti laskemaan. Kaikille erityisluokanopettajille ei enää riitä omaa luokkaa, tehtävät tulevat muuttumaan ja esimerkiksi erityisluokanopettajien virkoja joudutaan muuttamaan ohjaavan opettajan viroiksi. Perinteinen erityisopettajan työnkuva saattaa muuttua radikaalisti, voimme seuraavan viiden vuoden kuluttua olla tilanteessa, jossa opetamme vähemmän ja teemme enemmän ohjaus- ja palvelukeskustoimintaa. Tällaisessa tilanteessa on huolehdittava, että palvelusuhteen ehdoista huolehditaan. Virkanimikkeiden muutokset täytyy tehdä yhteisymmärryksessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Uuteen tehtävään ”pakottaminen” ei ole hedelmällistä kenenkään kannalta. Muutos edellyttää opettajalle mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoisesti uuteen tehtävään ja riittävää uuteen työtehtävään perehdyttämistä ja opastamista. Joillekin opettajille uusi tilanne antaa myös mahdollisuuden siirtyä perinteisestä opetustyöstä uudenlaiseen työhön, lasten opettamisesta aikuisten kouluttamiseen . Uudessa työtehtävässä perinteinen ”opettajuus” vähenee ja työn tekemisen luonne muuttuu. Perinteisestä opetusvelvollisuustyöajasta siirtyminen joustavaan kokonaistyöaikaan ei ole helppoa ja se vaatii uutta ajattelua niin opettajalta kuin hänen esimieheltään.

Ohjaavien opettajien kokonaistyöaikakokeilu päättyy toukokuussa ja perjantai 29.4.2013 OPH:ssa neuvottelut jatkuvat kokeilun vakinaistamisesta. Ohjaavat opettajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä kokeiluun. Se on selkeyttänyt ohjaavien opettajien työaikaa, työtehtäviä ja työn sisältöä. Työn vaativuus ja luonne, työn moninaisuus, laajuus ja itsenäisyys on kokeilun avulla tullut muillekin selväksi. On opittava ajattelemaan uudella tavalla ohjaavien opettajien työn tekemistä. Kaikki ohjaavien opettajien työ ei esimerkiksi voi olla aikaan tai paikkaan sidottua. Työtehtävät kuormittuvat lukuvuoden aikana tietyille ajanjaksoille ja jonakin toisena aikana voi olla enemmän aikaa suunnitella ja reflektoida. Koulutuksia järjestetään usein viikonloppuisin ja tämä epämukavan työajan kysymys yhdessä matka-ajan kanssa on yksi asia, jota koko AKAVA yrittää saada ratkaistua akateemisten jäsenten osalta. Toivottavasti ongelmakohdat saadaan sovittua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla ja ensi lukuvuosi voitaisiin aloittaa valmiilla sopimuksella ohjaavien opettajien kokonaistyöajasta.

Virastoerästä tätä kirjoittaessani ei olla vielä päästy sopimukseen. KSOLLI:n tekemä ja OAO:n/OAJ:n hallituksen hyväksymä tavoite on ollut saada opettajien luokanvalvojakorvaus hyväksyttyä. Tämä asia on meille KSOLLI:ssa erityisen tärkeä, koska erityisluokan opettajille virastoerä ei ole viime kierroksilla juuri tuonut mitään. Lisäksi VES 4§:n kehittämis- ja jaksolaishuojennus vaatii selkeämpää soveltamisohjetta, jotta saisimme opettajia kannustettua vielä paremmin hoitamaan tätä VALTERI-kouluille tärkeää tehtävää.

Valtakunnallisten yhdistysten (myös KSOLLI ry.) jäsenmaksupalaute on viime aikoina ollut OAJ:ssä keskeisenä asiana. OAJ:n valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan järjestön toimintasuunnitelman vuosille 2013-2014. Toimintasuunnitelmassa on seuraavanlainen kirjaus: Kevään 2013 kuluessa tehdään kokonaisselvitys valtakunnallisten yhdistysten ja OAJ:n välisistä rahoitussuhteista ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä järjestön ja yhdistysten välisessä tehtävänjaossa tapahtuneet muutokset. Valtuusto päätti, että valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteita yhdenmukaistetaan valtakunnallisten yhdistysten erityispiirteet huomioon ottaen vuodesta 2014 alkaen siirtymäajalla. Valtuuston syyskokoukseen 2013 mennessä kaikkien valtakunnallisten yhdistysten ja OAJ:n väliset yhteistyö- ja työnjakosopimukset ajankohtaistetaan ja yhdenmukaistetaan ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset. Osa valtakunnallisten yhdistysten jäsenmaksupalautteista kohdennetaan siirtymäkauden aikana projektirahoituksena jäsenyyttä vahvistaviin toimenpiteisiin.

Olemme käyneet varapuheenjohtajan kanssa neuvotteluita OAJ:ssä talouspäällikkö Rauno Segersvärdin ja aiemmilta vuosilta ksollilaisillekin tutun, edunvalvontapäällikkö Petri Lindroosin kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Myös OAO:n hallituksessa olen saanut useaan otteeseen tukea KSOLLI:lle eikä tavoitteena ole lakkauttaa yhdistystämme. KSOLLI:n valtakunnallisen yhdistyksen erityispiirteet otetaan huomioon laadittaessa OAJ:n ja KSOLLI:n välistä sopimusta.

Sitten lopuksi hieman keveämpää asiaa. Varsovan kesämatka lähestyy ja innokkaita matkaan lähtijöitä on 68 jäsentä. Peruutuspaikkojakin odottelevia on useita. Valmistelut ovat vielä kesken, mutta tavoitteena on järjestää kouluvierailu (koulun verkkosivut: http://www.instytut-gluchoniemych.waw.pl), josta meille on tullut jo myönteinen vastaus. Koulu luultavasti sijaitsee 10 min. kävelymatkan päässä hotellistamme. Lisäksi meillä on Varsovassa suomalainen yhteyshenkilö, joka järjestää meille muuta ohjelmaa. Näin saamme matkastamme opintomatkan ja virkistymisen hyödyn. Seuratkaa ilmoitteluamme ja kyselkää hallituksen jäseniltä asiaa liittyvää tiedottamista.
Toivon teille kaikille hyvää ja jaksamisen täyteistä kevään jatkoa, ja hyvää kesää,


19.04.2013

Arto Ollila
KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: