Hyvä KSOLLI:n jäsen,

Jyväskylän liittokokouksessa kesäkuussa 2012 otimme virallisesti käyttöön liiton uuden nimen, ja valitsimme uuden hallituksen henkilökohtaisine varajäsenineen. Itse aloitin jo neljännen puheen-johtajakauteni. Uuteen hallitukseen valittiin ilahduttavan paljon uusia jäseniä. Hallituksen tehtävänä on valmistella esityksiä ja tehdä päätöksiä jäsenistön toiveiden ja aloitteiden pohjalta. Tehtävä ei ole helppo. Työelämämme on yhä vaativampaa, jokaisen oman täysipäiväisen työn hoitaminen vie voimia ja aikaa. Yhteiskunnan työelämälle asettamat vaatimukset lisääntyvät ja työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän tehokkuutta, uusiutumista ja venymistä. Usein tällaisissa tilanteissa edunvalvonnalliset seikat tuppaavat unohtumaan. Mitä olemme valmiit tekemään ja millaisella korvauksella?

Meidän työnantajamme valtio (OPH) asettaa uusia vaateita ja tehtäviä VALTERI-kouluille. Meidän tulisi VALTERI-kouluissa olla aina ”askeleen edellä” muita osaamisessa, tiedoissa ja taidoissa. Osaamis- ja palvelukeskusten toiminnan tulee olla laadullisesti ja toiminnallisesti sellaisella tasolla, että sillä on kysyntää. Toimintamme on oltava haluttua ja osaamistamme arvostetaan. Näin varmaankin on, sillä VALTERI-kouluissa on huippuosaajia. Työnantajan tulisi vain muistaa, millä ehdoilla noihin tavoitteisiin päästään.

Työn tekemisen edellytykset, palkkaus, työmäärä, työolosuhteet tulee olla sellaisella tasolla, että työtä on mielekästä tehdä eikä se rasita kohtuuttomasti. Työssä jaksamiseen tulee kiinnittää myös entistä enemmän huomiota. Opettajien työmäärät saattavat kohota tällä hetkellä kohtuuttoman suureksi. Asiaan pyritään saamaan muutosta esimerkiksi ohjaavien opettajien joustavalla kokonaistyöajalla. Ohjaavien opettajien työaikakokeilussa on tavoitteena saada aikaan sellainen joustava kokonaistyöaikajärjestelmä, joka palvelisi niin työntekijöitä kuin työnantajaakin.

Opettajan työ on kouluissamme muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Työ ei ole enää pelkkää oppituntien pitämistä. Mukaan on tullut tukku erilaisia lisätehtäviä, erityistehtäviä, joihin jokaisen opettajan edellytetään osallistuvan. Näitä ovat esimerkiksi koulutuksiin osallistuminen kouluttajina, jaksolaistoiminta, kansainväliset tehtävät, MAPA- toiminta, kehittämistehtävät, opetussuunnitelmatyö, pedagogiset hankkeet. Opettajan työ näyttää muodostuvan ensin näistä oppituntien ulkopuolisista tehtävistä ja vasta sen jälkeen katsotaan, mitä oppilaillesi opetat. Erilaiset kirjaamiset, raportoinnit, seurantajärjestelmät, kyselyt ovat lisänneet opettajan oppituntien ulkopuolisen työn määrää myös merkittävästi. Kun edellä mainittuihin työtehtäviin lisätään viikoittaiset, jopa lukujärjestykseen kiinteästi merkityt palaverit, on YT-aika tiukilla. Riittääkö sopimuksen mukainen kaksi ja puoli tuntia viikossa enää välttämättömäänkään?

KSOLLI:n tehtävänä liittona on pyrkiä huolehtimaan, että edellä mainituissa asioissa ei mennä kohtuuttomuuksiin ja opettajat voivat ottaa näitä mainittuja työtehtäviä vain sen verran kuin itse tuntevat voivansa hoitaa. Palvelusuhteen ehtojen tulee olla sellaiset, että ne huomioivat selkeästi ja selkeämmin suoritettavat oppituntien ulkopuoliset lisätehtävät. Sopimusten tulee olla selkeitä, ei liian tiukkarajaisia, mutta riittävän selvästi kirjoitettuja, jotta liiallisille tulkinnoille ei ole mahdollisuutta. Työelämän on joustettava, mutta ”perä- ja sivulaudat” on sopimuksissakin selkeästi oltava.

KSOLLI:n hallitus on marraskuun kokouksessaan työskennellyt näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus esittää tekstimuutoksia koskien VES:n huojennus- ja erityistehtäväpykäliin. Lisäksi on nostettava pöydälle uudelleen luokanvalvojakorvauksen saaminen opettajalle, joka toimii luokanvalvojana. VES:n soveltamisohjeita olemme odottaneet vuosia, lisätyö tulisi korvata erikseen määrättävien tehtävien mukaan ja työn vaativuus vaatikartan mukaan. Vaatitasot on selkiytettävä, on saatava lisää koulutusta, tehtävänimikkeistä on luovuttava palkkaa määriteltäessä. Näihin tavoitteisiin KSOLLIn hallitus pyrkii tulevilla neuvottelukierroksilla.

Lopuksi hieman keveämpään asiaan. Koulut ovat pitäneet syyspäiviä omilla paikkakunnilla. Talvipäiviä emme ensi keväänä pidä, mutta olemme suunnittelemassa kesäpäiviä viikolle 24. Varaa siis kalenteriisi tuolle viikolle 3-4 päivää johonkin Euroopan kaupunkiin suuntautuvalle matkalle. Asiaa ratkeaa lähiaikoina, seuraa ilmoittelua ja kysele koulusi hallituksen jäseniltä.

Toivotan hyvää syyslukukauden jatkoa ja voimia arvokkaassa työssäsi, Hyvä jäsen.

Arto Ollila
KSOLLI ry:n puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: