Valterin ohjaaville opettajille tarjotaan kokonaistyöaikaa

Olemme menossa kohti uutta ohjaavien opettajien kokonaistyöaikakokeilua vuoden 2012 alusta lähtien. Kokeilussa on mukana sen verran vapaaehtoisia, että se toteutetaan. Kokeilun on tarkoitus kestää 31.5.2013 saakka, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista.

Tämän vuoden elokuussa VALTERI -päivien yhteydessä Oulussa päätimme jäsenistön toiveiden mukaisesti perustaa ohjaavien opettajien kokonaistyöaikakokeiluun liittyvän työryhmän. Jokainen koulu sai ehdottaa työryhmään oman edustajansa. Työryhmän tehtävänä oli valmistautua syksyn aikana mahdollisesti esille nousevaan ohjaavien opettajien kokonaistyöaikaan siirtymiseen. OPH yhdessä OAJ:n kanssa järjestivät syyskuussa avoimen keskustelutilaisuuden Jyväskylässä tavoitteena kuulla ohjaavien opettajien näkemyksiä kokonaistyöaikaan siirtymisestä. Sen pohjalta Oulussa perustettu työryhmä kokoontui lokakuussa käsittelemään asiaa sekä valmistelemaan ehdotuksia neuvotteluiden pohjaksi OAJ:n ja OPH:n välillä. KSOLLI:lla ei ole varsinaisia neuvottelu-oikeuksia, ne on annettu KSOL:n ja OAJ:n välisellä sopimuksella OAJ:lle.


Työryhmä on asiaa valmisteleva toimielin, asioita esille tuova, ei asioista päättävä elin! Matkan aikana muutamien jäsenten suunnalta työryhmän kokoonpanosta on esitetty kriittisiä mielipiteitä ja jopa kyseenalaistettu tiettyjen koulujen edustajien läsnäolo-oikeus työryhmässä. Asiasta erilaisia mielipiteitä esittävien henkilöiden oikeutta osallistua työryhmän työskentelyyn ei voida kyseenalaistaa. Myös OAJ:n neuvottelijoitamme ja KSOLLI:n puheenjohtajaa kohtaan on esitetty kohtuutonta ja asiatonta kritiikkiä. Suomessa on sananvapaus, mutta jokaisella järjestöllä on omat sääntönsä ja toimintatapansa, joita jokaisen jäsenen on noudatettava. Asioista voi olla erimieltä, mutta on toimittava sääntöjen ja yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaan vahingoittamatta järjestön toimintaa. Nyt on käyty aika lähellä järjestön, KSOLLI:n toiminnan, vahingoittamisen rajaa! Jos ei ole varma kuinka saada äänensä kuuluviin, pitkään järjestötoiminnassa mukana olleilta voi aina kysyä, miten on tapana toimia. ”Kuin omaa oksaansa sahaisi” -sanonta ei paremmin voisi kuvata syntynyttä tilannetta!

Joka tapauksessa olemme menossa kohti uutta ohjaavien opettajien kokonaistyöaikakokeilua vuoden 2012 alusta lähtien. Kokeilussa on mukana sen verran ”kokeiluun haluajia”, että se toteutetaan. Kokeilun on tarkoitus kestää toukokuuhun 2013 saakka, jonka jälkeen päätetään jatkotoimista. Mitä ne ovat, emme vielä tiedä. On siis tarkoituksena kokeilla uutta ohjaavien opettajien kokonaistyöaikaa, kerätä kokemuksia, ja sen perusteella luoda kaikkia osapuolia tyydyttävä järjestelmä tai sitten palata vanhaan. Kukaan ei pysty tässä vaiheessa sanomaan tai vastaamaan kaikkiin esille nousseisiin ongelmakohtiin eikä antamaan niihin suoria vastauksia.  Esille nousee koko ajan uusia, askarruttavia yksityiskohtaisia kysymyksiä, joihin ei ole vielä saatu selkeitä vastauksia.  

Ohjaavien opettajien työmäärä on kuitenkin pääsääntöisesti lisääntynyt siinä määrin, että halutaan jotain uutta. Nyt kaikki työ on tarkoitus saada korvattavuuden piiriin, ns. laskennalliseksi työajaksi. Miten se käytännössä täydellisesti toteutuu, on osittain ongelmallista, mutta lieneekö vanha järjestelmä kuitenkin tullut tiensä päähän. Tarjottu palkankorotus kokeiluun lähteville ohjaaville opettajille on erittäin kohtuullinen tässä taloudellisessa tilanteessa. Ohjaavat opettajat ansaitsevat palkankorotuksen työnsä vaativuuden, työmäärän, erityisosaamisen, ym. monen muun syyn vuoksi. Palkkausjärjestelmä aiheuttaa omat ongelmansa. Esimerkiksi takuupalkkaiset eivät saa kaikissa tapauksissa täysiä korotuksia, mutta  järjestelmän on tarkoitus toimia suurimmalla osalla ohjaavista opettajista ottamatta huomioon tiettyjä erityistapauksia. Joka tapauksessa järjestelmän perusteella takuupalkankin lauetessa on mahdollisuus ansiotason kehitykseen. Kuitenkin se on parannus siihen verrattuna, että vanhassa ikälisien painottamassa järjestelmässä loppupalkka oli ja pysyi samana eläkeikään saakka.

Sopimustekstissä korostetaan erityisesti, että kokeilun aikana ei ole tarkoitus lisätä ohjaavien opettajien työmäärää. Siitä jokaisen kokeilussa mukana olevan on myös itse huolehdittava. Olen ymmärtänyt, että suurimmalla osalla kouluista tällä hetkellä tätä ongelmaa ei ole, koska työtä on tällä hetkellä niin paljon, että tarvittava laskennallinen työmäärä kerääntyy hyvin helposti. Hyvin ennakolta tehty työsuunnitelma, ja toteutuneen työajan seuraaminen ovat erityisen tärkeitä. Ohjaavien opettajien kokonaistyöaikaa on ajateltava uudella tavalla, ei liiaksi tiettyihin ”kellonaikoihin sidotuksi”, se ei ole virka-aikaa, se ei ole 8.00-15.00 tapahtuvaa työtä, vaan tiettyjen ennalta sovittujen tehtävien, töiden ja kehittämis-, yms. tehtävien tekemistä, joka ei ole liiaksi aikaan, paikkaan ja tapaan sidottua. Työaikojen joustavuus, etätyön mahdollisuus, työn kuormittavuus tulee ottaa huomioon, ajattelu ”kun työtä on, sitä tehdään ja pidetään sitten vapaampaa, kun sitä on vähemmän” pitäisi kuvata uudenlaista ohjaavan opettajan tapaa tehdä työtään. Toivon todella, että kokeilu tulisi onnistumaan ja siitä saatavat kokemukset johtaisivat jatkossa jäsenistöä tyydyttävään järjestelmään. Tähän asiaan on uhrattu paljon resursseja ja aikaa, ja niin pitääkin, koska asia on tärkeä.

Puheenjohtaja

Kommentoi juttua, anna palautetta:
Palautteeni:

Sähköpostiosoite: