Jyväskylän näkövammaisten koulun motoriikkaryhmä vaihtui uusien koulutilojen myötä multisensoriseksi toimintaryhmäksi

Jyväskylän näkövammaisten koulussa on usean vuoden ajan kokoontunut alakoulun näkömonivammaisten oppilaiden motoriikkaryhmä koulun liikuntasalissa. Kuluvalla lukuvuodella koulun liikuntasali jäi pois käytöstä ja motoriikkaryhmän toimintaa mietittiin uudestaan. Syntyi multisensorinen toimintaryhmä, jossa on neljä näkömonivammaista oppilasta sekä moniammatillinen tiimi. 

Multisensorisen toimintaryhmän tarkoituksena on löytää jokaiselle oppilaalle mieluinen toimintaympäristö ja luottaa ryhmäläisten omiin valintoihin. Ryhmän suunnittelijoina ja toiminnan vetäjinä ovat erityisluokanopettaja Päivi Lång ja fysioterapeutti Riikka Hokkanen. Ryhmän toiminnassa ovat mukana heidän lisäkseen koulunkäynninohjaajat Mirkku Korhonen, Pasi Rokkamäki ja Jarkko Heikkinen sekä puheterapeutti Pirkko Lumppio. Ryhmässä harjoitetaan oppilaiden kehontuntemusta erilaisin aisti- ja liikekokemuksien kautta sekä rentoudutaan

Toiminnassa on tärkeää, että toiminnallisuudella ja siinä tapahtuvalla vuorovaikutuksella syntyy luonnollista kommunikaatiota. Näkömonivammaisilla oppilailla ryhmän toiminta suunnitellaan niin, että heille syntyy tilanteita, jossa he voivat tehdä valintoja. Näin oppilaat voivat aktiivisesti käyttää omia kommunikaatiotapojaan (viittomat, puhe, kuva- tai esinekommunikaatio). Toiminnalla on selkeä struktuuri, jossa noudatetaan oppilaille tuttuja elementtejä esim. laulu, leikit, toimintojen nimet. Toistojen avulla oppilaat omaksuvat uusia viittomia tai sanoja myös ryhmässä.

Ryhmän tarkoituksena on motivoida, herättää ja vahvistaa ryhmäläisiä aktiiviseen toimintaan. Tarkoitus on saada ryhmäläiset osallistumaan toimintaan ja sitä kautta kehittämään ideoita, joista syntyy uutta toimintaa esim. millaisilla tavoilla voin käyttää kehoani ison jumppapallon kanssa?

Näkömonivammaisilla oppilailla on aistijärjestelmässään yli- tai alireagointia. Multisensorisessa toimintaryhmässä harjoituksissa painottuvat tunto- ja liikeaisteihin pohjautuvat menetelmät sekä erilaiset oppilaan kehotuntemusta parantavat harjoitukset. Toiminnan punaisena lankana on, että oppilas hahmottaa ensin itsensä kokonaisuutena ja sen jälkeen pystyy hyväksymään muita henkilöitä lähelleen paremmin. 

Näkömonivammainen oppilas toimii usein yhdessä aikuisen kanssa. Multisensorisen toimintaryhmän yksi tavoitteista on, että oppilas oppii toimimaan myös toisen oppilaan kanssa, olemaan osana oppilasryhmää. Ryhmässä on iloinen ja kannustava ilmapiiri, joka auttaa oppilasta yrittämään itselleen uusia asioita.


Päivi Lång